Podmínky používání programu

Podmínky používání programu

Licenční smlouva k používání programu COVERT pro počítače s operačním systémem Windows.

Přečtěte si, prosím, podmínky této licenční smlouvy.

Jakékoli použití programu znamená Váš plný a bezvýhradný souhlas s podmínkami této licenční smlouvy.

Pokud nepřijmete podmínky licenční smlouvy v plném rozsahu, nemáte právo software používat za jakýmkoli účelem.

1. Tato licenční smlouva (Licence) stanoví podmínky pro použití programu COVERT pro počítače s operačním systémem Windows (Program) a je uzavřena s jakoukoli osobou používající Program (Uživatel). Společnost COVERT Prague s.r.o. je výhradním vlastníkem autorských práv k Programu (Poskytovatel licence)

2. Použitím programu, instalací na jakékoli jeho zařízení nebo využíváním programu jakýmkoliv způsobem vyjadřuje uživatel svůj plný a bezpodmínečný souhlas se všemi podmínkami této licenční smlouvy.

3. Registrace a používání Programu je povoleno pouze v souladu s podmínkami této licenční smlouvy. Pokud uživatel nesouhlasí s podmínkami licenční smlouvy v plném rozsahu, nemá právo jakýmkoli způsobem Program používat. Používání softwaru při porušení (nesplnění) kterékoli z podmínek této licenční smlouvy je zakázáno. Program je určen pro ochranu osobních údajů uživatele, jakož i ochranu jeho činnosti v dané kopii operačního systému Windows. Všechny zásahy uživatele zaměřené na změnu  programu jsou považovány za porušení autorských práv.

4. Použití Programu Uživatelem za podmínek této licenční smlouvy je pro osobní nekomerční použití možné po obdržení individuálního registračního klíče (klíč je platný pouze na zařízení pro které byl vygenerován), který byl vytvořen na základě kódu zobrazeného se v okně registrace Programu. Používání Programu za podmínek a způsobem, který nestanoví tato licenční smlouva je možné pouze na základě zvláštní dohody s vlastníkem autorských práv.

5. Užíváním programu Uživatel souhlasí s tím, že licence a registrace Programu je platná pouze pro jednu kopii, nainstalovanou na jeho vlastním zařízení, kompaktním disku nebo USB disku.

Chcete-li nainstalovat tento program na jiné své zařízení, CD-ROM, nebo jiný USB –disk, budete potřebovat další licenci a další registraci programu. (Individuálně vygenerovaný klíč vytvořený na základě kódu zobrazeného v okně registrace Programu).

6. Výlučná práva k Programu náleží Poskytovateli licence jako vlastníku autorských práv. Uživatel přijímající podmínky licenční smlouvy získáním jedinečného registračního klíče k programu získává nepřenosné právo k užívání Programu do dobu platnosti licence.

7. Uživatel nesmí distribuovat Program pro komerční účely (včetně poskytnutí za úplatu) ani jako součást  softwarových balíčků, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv.

8. Uživatel nesmí distribuovat Program ve formě odlišné od té, kterou získal, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv.

9. Program se musí používat (a rovněž distribuovat) pod názvem „COVERT“. Uživatel nesmí měnit název programu nebo údaje o autorském právu Poskytovatele licence.

10. Provádění některých funkcí Programu je možné pouze při funkčním přístupu na internet. Uživatel nezávisle zajišťuje a platí tento přístup za podmínek a podle tarifu svého mobilního operátora nebo poskytovatele internetového připojení.

11. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že ochrana poskytovaná Programem může být poskytnuta  v plné výši pouze pokud bude dodržovat všechny podmínky této licenční smlouvy a řídit se pokyny k funkcím Programu, poskytnutými vlastníkem autorských práv.

12. Program je poskytován ve stavu «tak jak je».  Vlastník autorských práv – poskytovatel licence neposkytuje žádnou záruku bezchybného a plynulého fungování Programu nebo jeho jednotlivých částí a/nebo funkcí, za přizpůsobení Programu konkrétním cílům a očekáváním uživatelů, za nedotčenost souborů a/nebo dat Uživatele a rovněž neposkytuje žádné jiné záruky, které nejsou výslovně uvedeny v této licenční smlouvě. Platba za registrační klíč se nevrací.

13. Vlastník autorských práv – poskytovatel licence nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv přímé nebo nepřímé následky libovolného použití nebo nemožnosti použití Programu, ani za jakékoli škody způsobené uživateli a/nebo třetím osobám v důsledku jakéhokoliv použití, nepoužití nebo nemožnosti použití Programu nebo jeho jednotlivých částí a/nebo funkcí, včetně případných softwarových chyb nebo poruch.

14. Veškeré otázky a požadavky související s použitím/nemožností používat Program, stejně jako informace o možném porušení zákona a/nebo práv třetích osob způsobené Programem musí být zaslány v textové podobě na e-mailovou adresu: covert@covert.ru.

15. Tato licenční smlouva se vztahuje rovněž na budoucí aktualizace / nové verze programu dokud vlastník autorských práv – poskytovatel licence jednostranně nepřestane tuto možnost poskytovat. Uživatel instalující aktualizaci / novou verzi softwaru souhlasí s podmínkami této licenční smlouvy pro  příslušné aktualizace / nové verze programu, pokud  tato aktualizace /  nová verze Programu není doprovázena jinou licenční dohodou.

16. Platnost licenční smlouvy je pro uživatele této verze Programu omezena technickými faktory (fungováním) jeho vlastního zařízení, kompaktního disku, USB-disku jednotky nebo ztrátou registračních údajů v systému ve spojitosti se softwarovým zásahem, formátováním paměťových míst na kterých byla uložena informace o registraci, nebo jinými způsoby, které by znemožnily používat dřívější registraci. Přijetím podmínek této smlouvy Uživatel potvrzuje, že si je vědom toho, že vlastník autorských práv nenese žádnou odpovědnost za ztrátu registračních údajů a neposkytuje (bezplatně) registrační údaje podruhé, aby se předešlo podvodnému jednáním ze strany osob, které žádají opětovnou registraci i pro zařízení, na kterém registrace nebyla nikdy předtím provedena.

17. Program poskytuje funkčnost pro zasílání zpráv prostřednictvím serveru, které poukazují sami uživatelé. Poskytovatel licence poskytuje v testovací účely své server pro zasílání zpráv a jejich dočasné skladování. Přístup k serverům a ukládání zpráv uživatelům k dispozici zdarma. Právní vlastník není odpovědný za plynulý provoz poskytnutých testovací servery a může kdykoli jednostranně ukončit k nim přístup.