Zásady ochrany dat

Tímto dáváte souhlas společnosti COVERT PRAGUE s.r.o. se zpracováním osobních údajů. Zpracováním dat se rozumí sběr, třídění, shromažďování, uchovávání, upřesňování (aktualizace, změny), použití, převod dat za účelem registrace softwaru na Vaše jméno jak je popsáno níže, dále blokování, depersonalizace a likvidace.  My, společnost COVERT PRAGUE s.r.o. garantujeme důvěrnost námi obdržených informací. Zpracování osobních údajů se provádí z důvodu efektivního vyřízení objednávek, smluv a jiných závazků přijatých společností COVERT PRAGUE s.r.o., určených k vyřízení před vámi.

Tímto je výslovně stanoveno, že v případě nezbytnosti poskytnutí vašich osobních údajů vlastníku autorských práv, distributorovi nebo dealerovi softwaru za účelem registrace programové licence na vaše jméno, dáváte souhlas s převodem vašich osobních údajů, přičemž společnost COVERT PRAGUE s.r.o. garantuje, že držitel autorských práv, distributor nebo prodejce softwaru bude zabezpečovat ochranu vašich osobních údajů za stejných podmínek stanovených v Zásadách ochrany osobních údajů, jak je popsáno níže.

Tento souhlas je platný pro následující osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo, údaje o platbě.

Platnost vašeho souhlasu je časově neomezená. Přesto můžete kdykoliv  tuto dohodu zrušit písemným oznámením označeným: «Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů», zaslaným na e-mailovou adresu: covert@covert.cz. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů znamená odstranění vašeho účtu z oficiální webové stránky (www.covert.cz), stejně jako zničení záznamů obsahujících osobní údaje v systémech pro zpracování osobních údajů společnosti COVERT PRAGUE s.r.o., což může ve svém důsledku znemožnit používání internetových služeb společnosti COVERT PRAGUE s.r.o.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů osobních údajů (dále jen — Zásady) se vztahují na všechny osobní údaje, které společnost COVERT PRAGUE s.r.o. můžete získat od uživatele při používání oficiální webové stránky www.covert.cz (dále jen Webu), během využívání služeb, nákupu softwaru, účasti v reklamních a marketingových kampaních nebo akcích a/nebo během jiné formy spolupráce (dále – Služby).

 

COVERT PRAGUE s.r.o.  nekontroluje a nenese žádnou odpovědnost za webové stránky třetích stran, na které se může uživatel dostat kliknutím na odkazy dostupné na webové stránce www.covert.ru. Nа webových stránkách třetích stran mohou být uplatněny vlastní zásady ochrany osobních údajů a mohou být u jejich uživatelů shromažďovány a požadovány jiné osobní údaje.

Následující dokument „Zásady ochrany osobních údajů“ vysvětluje, jakým způsobem společnost COVERT PRAGUE s.r.o. zpracovává a chrání osobní informace uživatelů.

Používáním „Služeb“ a poskytnutím informací nezbytných pro zahájení další spolupráce společnosti COVERT PRAGUE s.r.o., vyjadřujete souhlas s jejich používáním v souladu s těmito „Zásadami“

Pro konkrétní Služby může společnost COVERT PRAGUE, s.r.o. vydat doplňující ustanovení upřesňující následující „Zásady“.

 

1. Osobní údaje uživatelů, které získává a zpracovává COVERT PRAGUE s.r.o.

1.1. Pro potřeby následujících „Zásad“ se „osobními údaji uživatelů“ rozumí:

1.1.1. Osobní údaje jsou informace, které uživatel poskytuje o sobě samostatně při registraci (založení uživatelského účtu) na Webu nebo v procesu využívání Služeb. Informace povinné pro poskytnutí služby jsou zřetelně označené. Mezi tyto informace patří: jméno, příjmení, emailová adresa, kontaktní telefon a platební údaje. Další informace jsou poskytovány uživatelem na základě jeho vlastního uvážení.

1.1.2. Další informace o uživateli může být společností COVERT PRAGUE s.r.o. shromažďována a/nebo poskytována pro zajištění specifikovaných služeb dodatečně, což je výslovně uvedeno při objednání specifikovaných služeb.

1.2. Osobní data uživatele poskytnutá společnosti COVERT PRAGUE s.r.o. nejsou považována za spolehlivá  a mohou být v některých případech blokována až do momentu obdržení souhlasu se zpracováním osobních údajů od uživatele nebo jeho zákonného zástupce v jakékoli společností COVERT PRAGUE s.r.o. dodatečně specifikované formě, kromě formy uvedené na webové stránce.

 

2. Účel zpracování osobních dat uživatelů

2.1. COVERT PRAGUE s.r.o. zpracovává pouze ta osobní data, která potřebuje k zajištění a vylepšování kvality Služeb.

2.2. Osobní informace uživatelů může společnost COVERT PRAGUE s.r.o.  použít pro následující účely:

2.2.1. Identifikace strany při poskytování služeb

2.2.2. Zajištění personalizovaných Služeb uživateli.

2.2.3. Vylepšení kvality Služeb a vývoj nových.

2.2.4. Provádění statistických a jiných studií na základě anonymizovaných dat.

2.2.5. Poskytování osobních dat uživatelů vlastníkům autorských práv, distributorům a prodejcům softwaru za účelem registrace softwarové licence na jméno uživatele.

 

3. Prodej osobních dat uživatelů třetím stranám.

3.1. V postojích k osobním údajům uživatelů je zachovávána důvěrnost. Výjimku tvoří zpracování osobních údajů v případech, kdy je přístup širšího okruhu osob k těmto datům je nastaven uživatelem nebo na žádost uživatele.

3.2. Společnost COVERT PRAGUE s.r.o.  může převést osobní data uživatele třetím stranám v následujících případech:

3.2.1. Uživatel poskytl svůj souhlas k takovýmto činnostem, včetně registrace softwaru na jméno, poskytovateli licence, distributorům a prodejcům softwaru.

 

 

4. Opatření používaná k ochraně osobních údajů uživatelů

Společnost COVERT PRAGUE s.r.o.  přijímá nezbytná a dostatečná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů uživatelů proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, zničení, pozměňování, blokování, kopírování, distribuci, stejně jako proti jiným protiprávním činnostem s osobními údaji třetích stran

 

5. Práva a povinnosti uživatele

5.1. Společnost COVERT PRAGUE s.r.o. dělá přiměřené kroky k udržení přesnosti a aktuálnosti stávajících osobních údajů ve vlastníctví COVERT PRAGUE s.r.o., a také k odstranění zastaralých, nepravdivých nebo zbytečných osobních údajů. Nicméně, sám uživatel je odpovědný za poskytování spolehlivých informací a také za aktualizaci osobních údajů v případě jakýchkoli změn.

5.2.  Uživatel může kdykoli změnit (obnovit, doplnit, zablokovat nebo zničit) jim poskytnutá osobní data nebo jejich část, a také nastavení parametrů jejich důvěrnosti podáním žádosti u společnosti COVERT PRAGUE s.r.o..

5.2.1. Uživatel může kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních dat společností COVERT PRAGUE s.r.o. formou písemného oznámení zaslaného na elektronickou adresu: covert@covert.cz a označenou jako „Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“.  Toto odvolání souhlasu se zpracováním osobních dat uživatelem automaticky znamená vymazání uživatelského účtu z Webu a také zničení záznamů obsahujících osobní údaje v systémech pro zpracování osobních dat společnosti COVERT PRAGUE s.r.o. Tento krok může znemožnit další používání internetových služeb společnosti COVERT PRAGUE s.r.o.

5.3. Uživatel má právo na poskytnutí informací, týkající se zpracování jeho osobních dat ve společnosti COVERT PRAGUE s.r.o..

5.4. Pro účely výkonu ustanovení v bodech 5.2 a 5.3 těchto Zásad může společnost COVERT PRAGUE s.r.o.. požadovat prokázání identity uživatele a vyžadovat potvrzení této identity jakoukoli formou neodporující zákonu.

 

6. Zpětná vazba. Dotazy a připomínky

Jakékoliv připomínky nebo dotazy týkající se těchto Zásad by měly být adresovány společnosti COVERT PRAGUE s.r.o.. na elektronickou adresu: covert@covert.ru.